Registr přechodných pobytů

Legislativa

Nacházíte se na úvodní stránce databázového systému pro evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob (dále jen "evidence") a evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí (dále jen "evidence za stavu nebezpečí"). Způsob vedení těchto evidencí upracuje Směrnice Ministerstva vnitra č. j. MV- 55649-19/PO-OKR-2013.

Směrnice Ministerstva vnitra stanovuje postupy a působnosti orgánů obce a orgánů kraje při realizaci krizového opatření podle § 6 odst. 2 písm. a) a § 14 odst. 4 písm. f) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a slouží ke sjednocení postupů při vedení evidence a evidence za stavu nebezpečí.

Ke stanovení jednotných pravidel vedení evidence a evidence za stavu nebezpečí je vydána také pomůcka krizového řízení č. j. MV- 55649-20/PO-OKR-2013, která stanoví zásady vedení evidence a evidence za stavu nebezpečí a provedení krizového opatření v působnosti obce, obce s rozšířenou působností, kraje, hasičského záchranného sboru kraje a Ministerstva vnitra.

Kontakt